Natuurlijk steenmeel: kans voor landbouw en natuurbeheer
 
Bodemmineralen en bodemleven als ruggengraat voor een vitale bodem
 
Waarom belangrijk?
 
Wat is steenmeel?
Onder natuurlijke omstandigheden vindt de aanvoer van vruchtbare bodemmineralen plaats door gletsjers (gletsjermelk), vulkanen (vulkanische as) en door rivieren (sediment). Voor de Nederlandse situatie is steenmeel goed te vergelijken met het keileem dat in de ijstijden is afgezet en het vruchtbare sediment dat (vroeger) door de rivieren werd afgezet bij overstromingen. Sediment is verweerd gesteente, steenmeel is gemalen onverweerd gesteente.
Het is mogelijk een combinatie van verschillende typen steenmeel toe te dienen, die beantwoorden aan specifieke problemen in de bodem en de behoefte van het gewas.
 
Wat zijn de voordelen?
 
 
. Steenmeel stabiliseert de bodem-pH zonder de gebruikelijke uitstoot van CO2, verbetert de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Ook legt steenmeel het broeikasgas CO2 vast.
 
. De productie van steenmeel kost minder energie dan die van kunstmest en is hierdoor minder afhankelijk van de fluctuatie van olieprijzen. Het materiaal is vrijwel onbeperkt aanwezig in de natuur (onder andere bij vulkanen).
 
 
 
Toepassingsgebieden
Steenmeel is functioneel voor:
 
. akkerbouw
. grondgebonden veeteelt
. tuinbouw
. natuurgebieden
. stedelijk groen / stadslandbouw / sportvelden
 
Steenmeel is uitermate geschikt om de schade als gevolg van zure regen in de afgelopen decennia te compenseren. Bij gebruik van steenmeel is de uitspoeling van nitraat naar het grondwater significant lager dan bij het gebruik van kalk. Ook is steenmeel goed toepasbaar bij verbetering van de mestkwaliteit of voor het maken van verrijkte compost.
Interesse?